Prepravný poriadok

PREPRAVNÝ PORIADOK AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

FAJN TOUR, s.r.o., IČO: 503 725 64, Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec

ktorý, vydáva podľa § 4 zákona Národnej rady SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave a v súlade s Nariadením EP a Rady EÚ č.181/2011 zo dňa 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave.

I. Úvodne ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok upravuje podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu, cestovnú batožinu, psov, domáce zvieratá a autobusové zásielky.

2. Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Fajn Tour, s.r.o. IČO: 50372564. Dopravca je zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o., vložka č.: 33288/R.

3.Prepravou podľa tohto prepravného poriadku sa rozumie premiestňovanie osôb a batožiny dopravnými prostriedkami.

4. Prevádzková povinnosť dopravcu je povinnosť vykonávať autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou.

5. Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťaženosť vozidla a spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

6. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov na ne, resp. odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, drobných zvierat, psov na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z neho a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich.

7. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny, psov a drobných domácich zvierat. Tarifa obsahuje všetky úhrady, ktoré súvisia s podnikaním dopravcu. Uplatňovanie sadzieb cestovného , príplatkov zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich určujú tarifné podmienky.

II. Rozsah autobusovej dopravy

1. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca verejnú pravidelnú autobusovú dopravu a nepravidelnú autobusovú dopravu.

2. Pravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb ako pravidelne opakovaná preprava cestujúcich po vopred určenej trase dopravnej cesty s určenými zastávkami na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich (ďalej len „autobusová linka“), ktorých dopravca prepravuje podľa prepravného poriadku, cestovného poriadku, prípadne tarify. Súčasťou pravidelnej autobusovej dopravy je preprava príručnej batožiny, prípadne aj cestovnej batožiny, psa a drobných domácich zvierat len v prenosných klietkach.

3. Pravidelnú autobusovú dopravu možno vykonávať ako verejnú .

4. Diaľková autobusová doprava je vnútroštátna doprava osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po cieľovú zastávku presahuje 100 km.

5. Nepravidelná autobusová doprava sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb iba určitej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase dopravnej cesty s dohodnutými zastávkami a v dohodnutom čase, ktorých dopravca prepravuje podľa vopred uzavretej zmluvy o preprave osôb za dohodnutú cenu. Je ňou každá príležitosť alebo opakovaná preprava, najmä zájazdová, kyvadlová, okružná a vyhliadková.

6. Podľa tohto prepravného poriadku vykonáva dopravca pravidelnú autobusovú dopravu v rozsahu:

a) vnútroštátná diaľková autobusová doprava
b) medzinárodná nepravidelná autobusová doprava

III. Povinnosti dopravcu

1. Všeobecné povinnosti dopravcu sú:

a) vykonávať autobusovú dopravu podľa tohto prepravného poriadku,
b) označiť každé vozidlo používané na podnikanie svojím obchodným menom,
c) zabezpečiť v rozsahu poskytovaných dopravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie a garážovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a o cestujúcich,
d) zabezpečiť, aby v každom vozidle , ktoré sa používa na podnikanie bol doklad o oprávnení podnikať,
e) zabezpečiť, aby všetky vozidla, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali alebo garážovali vo vlastných priestoroch, alebo na vymedzených stanovištiach v obci, ak obec zriadila na tieto účely vymedzené priestory, byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel

2. Dopravca je okrem všeobecných povinností podľa ods. 1 povinný

a) vykonávať pravidelnú autobusovú dopravu v súlade s dopravnou licenciou po celý čas jej platnosti,
b) prepravovať cestujúcich podľa tarify ( ďalej len tarifná povinnosť ) a vydať cestujúcemu, ktorý zaplatil cestovné, cestovný lístok,
c) starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu batožiny a umožniť im používanie spoločenských, kultúrnych a sociálnych zariadení na autobusovej stanici (zastávke),
d) postarať sa o bezpečnosť a zdravie cestujúcich a o ochranu ich batožiny, o zabezpečenie prvej pomoci a o náhradnú prepravu, ak sú účastníkmi dopravnej nehody,
e) označiť každý autobus na autobusovej linke údajom o východiskovej (nástupnej) a cieľovej (výstupnej) zastávke, prípadne aj o zastávkach medzi nimi (ďalej len nácestná zastávka ) ,
f) zabezpečiť zverejnenie a prístupnosť tohto prepravného poriadku, v autobusoch, zabezpečiť na všetkých zastávkach autobusovej linky jej označenie a názov zastávky, číslo alebo iné označenie autobusovej linky a uverejnenie údajov o príchode jednotlivých spojov na zastávku a ich odchode a trvale ich udržiavať,
g) informovať vhodným spôsobom verejnosť o zrušení autobusovej linky alebo o zmene jej trasy, o zmene cestovného poriadku a tarify, prípadne o iných zmenách na autobusovej linke, ktoré sú dôležité vo verejnom záujme a to najmenej 15 dní vopred, ak ide o pripravované alebo vopred známe zmeny, inak informuje neodkladne len čo sa o nich dozvie,
h) zabezpečiť, aby osádka autobusu alebo iné oprávnené osoby dopravcu poskytli
cestujúcim potrebné informácie týkajúce sa podmienok ich prepravy, cestovného, údajov o príchode a odchode spojov na autobusovej linke, možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy,
j) ak spoj meškal viac ako 20 minút, ak spoj nešiel vôbec, vydať o tom potvrdenie v sídle dopravcu.

3. Pri nedostatku miesta vo vozidle dopravca je

a) oprávnený prednostne prijať cestujúcich, ktorí preukážu vážne dôvody pre
prednostné prijatie na prepravu alebo ktorí cestujú do vzdialenejších zastávok
alebo miest, do ktorých nie je spojenie iným verejným hromadným dopravným
prostriedkom
b.) povinný prednostne prijať na prepravu cestujúcich, a to  osoby telesne, zrakovo a pohybovo postihnuté, invalidi –držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S a pod..

Prednostné právo na prepravu neplatí, ak je už autobus plne obsadený.

IV. Zmluva o preprave osôb

1. V pravidelnej autobusovej doprave dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave osôb zásadne zaplatením cestovného lístka, jeho vytlačením z elektronickej pokladne a prevzatím cestujúcim

2. Zmluvou o preprave osôb vzniká cestujúcemu právo, aby ho dopravca prepravil do miesta určenia riadne a včas ( § 760 Občianskeho zákonníka).

3. V pravidelnej autobusovej doprave má dopravca prepravnú povinnosť voči každému cestujúcemu, ktorý sa chce prepraviť do zastávky na autobusovej linke a ktorý je v čase odchodu autobusu podľa cestovného poriadku na zastávke pripravený nastúpiť do autobusu, ak tomu nebránia iné okolnosti, podľa čl. 8.

4. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca prepravuje určitú skupinu cestujúcich podľa vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

5. V nepravidelnej autobusovej doprave prepravná povinnosť dopravcu vyplýva z vopred uzatvorenej zmluvy o preprave osôb.

6. V nepravidelnej autobusovej doprave dopravca nemá prevádzkovú povinnosť.

V. Práva cestujúceho

1 .Cestujúci má právo

a) na bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu autobusom spoja, na ktorý má cestovný lístok, a to do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné,
b) na prepravu príručnej batožiny, a ak to umožňujú prepravné podmienky alebo zmluva o preprave osôb, aj cestovnej batožiny ,psa a drobných domácich zvierat v prenosných klietkach tým istým autobusom,
c) na vrátenie cestovného a úhrad za batožinu ,psa a domáce zvieratá v prenosnej klietke, ak sa preprava neuskutočnila, alebo na zľavu, ak sa preprava uskutočnila oneskorene alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb.

2. Ak sa niektorý spoj neuskutoční podľa cestovného poriadku, alebo ak sa preprava na ňom preruší alebo zastaví, cestujúci s platným cestovným lístkom má právo na náhradnú prepravu do zastávky, po ktorú zaplatil cestovné iným spojom tej istej autobusovej linky, prípadne spojom inej autobusovej linky dopravcu

3. Cestujúci s platným cestovným lístkom pre jednotlivú cestu má právo na vrátenie zaplateného cestovného alebo časti zaplateného cestovného aj vtedy, ak opustil od prepravy preto, lebo sa niektorý spoj neuskutočnil podľa cestovného poriadku ( meškanie spoja v prímestskej doprave dlhšie ako 60 minút, v diaľkovej a medzinárodnej doprave dlhšie ako 120 minút .

4. Ak sa preprava uskutočnila oneskorene zavinením dopravcu v prímestskej doprave s meškaním dlhším ako 60 minút, v diaľkovej doprave dlhším ako 120 minút, alebo ak dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb, cestujúci má nárok na zľavu z cestovného, najviac však do výšky ceny vopred zaplatenej dopravcovi.

5. Ak cestujúcemu vznikne ujma počas prepravy, najmä na zdraví alebo škoda na príručnej batožine alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, a ak je táto škoda vyvolaná osobitnou povahou prevádzky dopravného prostriedku, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov (paragraf 427 až 431 Občianskeho zákonníka).

VI. Povinnosti cestujúceho

1. Cestujúci je povinný správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval autobus a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a osádku autobusu. Cestujúcim nie je dovolené:

a) prihovárať sa vodičovi počas jazdy
b) pískať, spievať, hlučne sa správať alebo hrať na hudobnom nástroji vo vozidle (tiež púšťať reprodukovanú hudbu a reč)
c) otvárať dvere a okná, vykláňať sa z vozidla a vyhadzovať z vozidla odpadky a iné predmety
d) fajčiť vo vozidle a v zariadeniach určených pre cestujúcich
e) nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré vodič vyhlásil za obsadené
f) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča.

2 Ďalej je cestujúci povinný:

a) poslúchať pokyny a príkazy člena osádky autobusu alebo revízora, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
b) nastupovať do autobusu a vystupovať z neho iba na zastávkach a keď autobus stojí a vodič alebo iný člen osádky autobusu dá na to pokyn; nastupovať a vystupovať mimo zastávky možno iba na pokyn vodiča alebo iného člena osádky autobusu
c) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča alebo iného člena osádky autobusu, alebo revízora sa preukázať platným cestovným lístkom alebo osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného, ako aj ďalšie úhrady podľa tarify za poškodenie alebo znečistenie autobusu
d) strpieť zistenie totožnosti privolaným príslušníkom PZ, ak pri kontrole jej preukázanie odmietne.

VII. Osobitné práva niektorých cestujúcich

1. Osobitné práva pri preprave majú osoby telesne a zrakovo postihnuté, invalidi (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP-S) a ich sprievodcovia. U osôb zrakovo postihnutých môže plniť funkciu sprievodcu aj špeciálne cvičený pes. Pri preprave týchto osôb spĺňajúcich kritéria tohto ods. je vodič oprávnený požiadať cestujúceho, ktorému osobitné práva neprislúchajú , aby uvoľnil miesto na sedenie. Toto ustanovenie sa primerane vzťahuje aj na diaľkové linky.

2. Cestujúcemu, ktorý pred nastúpením do autobusu oznámil vodičovi, že má obmedzenú schopnosť pohybu, umožní vodič bezpečné nastúpenie a vystúpenie.

3. Držiteľa preukazu ŤZP-S môže sprevádzať len dospelá osoba po dovŕšení 18. rokov. V prípade nevidomého cestujúceho môže sprevádzať aj vodiaci pes, alebo dieťa po dovŕšení 6. rokov.

4. Cestujúci, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku, sa prepravuje v autobusoch dopravcu len v prípade, že má zabezpečeného sprievodcu, ktorý ho sprevádza počas prepravy od nástupnej zastávky po výstupnú zastávku. Pri nesplnení tejto podmienky cestujúci na invalidnom vozíku nebude prijatý na prepravu.

5. Za naloženie , ako aj vyloženie cestujúceho na invalidnom vozíku zodpovedá jeho sprievodca, ktorý nástup a výstup cestujúceho na invalidnom vozíku oznámi vodičovi.

6. Preprava detí do šiestich rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená.

VIII. Vylúčenie osôb z prepravy

1. Do vozidla nemajú prístup alebo sa z prepravy môžu vylúčiť osoby, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok a osoby, ktoré pre chorobu, mimoriadne znečistenie odevov alebo iných dôvodov môžu byť cestujúcim na ťarchu.

2. Vodič alebo iný člen osádky autobusu alebo revízor je oprávnený z prepravy ďalej vylúčiť

a) osoby bez platného cestovného lístka, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné, prípadne prirážku a úhradu podľa tohto prepravného poriadku,
b) osoby, ktoré ohrozujú bezpečnosť premávky, svoju vlastnú alebo ostatných cestujúcich a osoby, ktoré aj po upozornení pracovníka dopravcu nedodržiavajú ustanovenia prepravného poriadku.

3. Vylúčenie z prepravy po začatí cesty treba uskutočniť tak, aby neohrozilo zdravie alebo bezpečnosť osoby vylučovanej z prepravy. Vylúčiť z prepravy osobu mladšiu ako 15 rokov mimo obvodu obce je neprípustné.

IX. Kontrola cestovných lístkov v pravidelnej autobusovej doprave

1. Kontrolu cestovných lístkov je oprávnený vykonať vodič, iný člen osádky autobusu, majiteľ spoločnosti alebo revízor, ktorý sa preukáže cestujúcim kontrolným odznakom (ďalej len „oprávnená osoba“).

2. Cestujúci je povinný na vyzvanie oprávnenej osoby kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukaz na zľavu cestovného.

3. Cestujúcemu, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom, uloží oprávnená osoba zaplatiť cestovné a náhradu v prímestskej doprave vo výške 20 - násobku základného cestovného bez príplatkov a zliav, v diaľkovej doprave desať násobku cestovného. Cestujúcemu, ktorý prepravuje v autobuse cestovnú batožinu bez batožinového lístka, uloží oprávnená osoba zaplatiť dovozné a úhradu vo výške desaťnásobku ceny dovozného.

4. Ak je pochybnosť, alebo nie je možné s určitosťou zistiť nástupnú zastávku cestujúceho, základné cestovné (dovozné) pre účely výpočtu uvedených úhrad je základné cestovné (dovozné) z východiskovej zastávky kontrolovaného spoja po najbližšiu zastávku od miesta zistenia cestujúceho bez platného cestovného (dovozného) lístka.

5. Cestujúci, ktorý odoprie alebo nemôže zaplatiť sumy podľa ods. 3) je povinný preukázať sa na výzvu oprávnenej osoby osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného a úhrady. Zároveň stráca právo na prepravu a môže sa z prepravy vylúčiť. Vylúčením z prepravy pre nezaplatenie uvedených súm nie je dotknutá povinnosť cestujúceho príslušnú sumu dopravcovi zaplatiť.

X. Preprava batožiny cestujúceho

1. Ak cestujúci má batožinu, dopravca ju prepravuje buď spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom ( príručná batožina ) alebo oddelene ( cestovná batožina ), a to za podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, tarifou , prípadne cestovným poriadkom.

2. Príručná batožina sa prepravuje spoločne s cestujúcim, pod jeho dohľadom a na jeho zodpovednosť v odkladacom priestore spravidla nad sedadlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča. Príručná batožina sa prepravuje bezplatne.

3. Cestovná batožina sa v zásade prepravuje oddelene od cestujúceho. Za oddelenú prepravu sa považuje preprava batožín uložených na mieste určenom dopravcom alebo pokynom vodiča mimo priestoru vozidla, určeného na prepravu cestujúcich alebo v tomto priestore, ale na takom mieste, že cestujúci nemá možnosť na svoju batožinu dohliadať. Cestovná batožina sa prepravuje za dovozné v súlade s príslušnými ustanoveniami uvedenými v tarife pre daný druh dopravy, resp. linku dopravcu. Za cestovnú batožinu sa považuje aj batožina prepravovaná v prímestskej doprave spoločne s cestujúcim a pod jeho dohľadom, za ktorú cestujúci zaplatí dovozné z titulu prekročenia váhových, resp. rozmerových limitov určených tarifou dopravcu, neumožňujúcich jej prepravu bezplatne.

4. Z prepravy sú vylúčené:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná právnymi predpismi
b) nabité strelné zbrane, s výnimkou strelných zbraní príslušníkov ozbrojených síl a polície, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy
c) veci, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť prevádzky alebo poškodiť, prípadne znečistiť odev cestujúcich alebo vozidlo, najmä pre nevhodný spôsob balenia
d) veci, ktoré svojím zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a pod. by mohli byť cestujúcim na ťarchu
e) batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg
f) batožiny, ktorých celková hodnota presahuje 67,- €.

5. Cestujúci nesmie prepravovať v cestovnej batožine šperky, ceniny alebo peniaze.

6.Osoby oprávnené na nosenie strelnej zbrane môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou primerané množstvo nábojov, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje, v poľovníckych kapsách, skrinkách a v podobných obaloch.

7. Ako batožinu môže cestujúci vziať so sebou drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak ich preprava nie je cestujúcim na ťarchu, neohrozujú ich zdravie a ak sú v uzavretých klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Pre prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín. Tarifa určuje, kedy sa za prepravu zvieraťa platí batožina.

8. Bez schránky možno vziať do autobusu psa, ktorý má bezpečný náhubok a drží sa na krátkom vodítku. V jednom vozidle sa smie prepravovať najviac jeden pes bez schránky.V čase zvýšených nárokov na prepravu môže vodič prepravu psa bez schránky odmietnuť. Ustanovenie tohto odseku s výnimkou prvej vety sa nevzťahuje na psov sprevádzajúcich nevidomé osoby.
9.Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla najviac 3 batožiny, mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže cestujúci so súhlasom vodiča vziať so sebou do vozidla ešte ďalšie batožiny.

10. Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať na lone alebo v ruke.

11. Vodič určí, či sa batožina prepraví ako príručná batožina alebo ako cestovná batožina, mimo priestoru pre cestujúcich. V prípade ak vodič určí za miesto prepravy batožiny batožinový priestor, je cestujúci povinný upozorniť na osobitnú povahu batožiny, najmä na jej obsah a hodnotu, a ak je žiadúce, tiež, aby sa s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom alebo aby sa ukladala v určitej polohe.

12. Cestujúci je povinný na požiadanie poskytnúť dopravcovi pri ukladaní alebo pri vykladaní batožiny primeranú pomoc.

13. Batožinu musí cestujúci uložiť v autobuse tak, aby neohrozovala bezpečnosť, nesťažovala výkon služby vodičom a neobmedzovala nastupovanie cestujúcich. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, batožina sa musí uložiť podľa pokynov vodiča.

14. Ak vodič má pochybnosti o tom, či batožina cestujúceho spĺňa podmienky stanovené týmto prepravným poriadkom, je oprávnený presvedčiť sa v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu.

15. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou sú z prepravy vylúčené, cestujúci je povinný ich z autobusu odstrániť. Ak cestujúci neposlúchne pokyn, odstránenie batožiny zabezpečí oprávnená osoba. V takomto prípade môže oprávnená osoba cestujúceho vylúčiť z ďalšej cesty bez nároku na vrátenie zaplateného cestovného a batožiny.

16. Ak vodič zistí, že vo vozidle zostala opustená batožina, oznámi to príslušnému zamestnancovi dopravcu a zabezpečí, aby opustená batožina bola odovzdaná príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu oproti potvrdeniu o jej odovzdaní.

17. Dopravca zodpovedá za škodu, ktorá vznikla na cestovnej batožine prepravovanej oddelene od cestujúceho v čase od jej prevzatia do jej vydania pri skončení prepravy cestujúceho. Ak škoda bola spôsobená cestujúcim, vadnosťou batožiny, jej obalu alebo balenia, osobitou povahou batožiny alebo okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť, alebo preto, že cestujúci neupozornil vodiča na potrebu osobitného nakladania s batožinou, dopravca za škodu nezodpovedá. Rovnako dopravca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla na opustenej batožine.

18. Pri strate alebo zničení cestovnej batožiny prepravovanej oddelene od cestujúceho je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená batožina v čase, keď bola prevzatá na prepravu, najviac však do výšky 67,- €.

XI. Cestovné lístky, dopravné karty a batožinové lístky

1.V pravidelnej autobusovej doprave sa používajú cestovné lístky pre jednotlivú cestu a za podmienok určených tarifou . Vzory cestovných lístkov určuje tarifa.

2. Z cestovného lístka pre jednotlivú cestu musí byť zrejmá výška cestovného a údaje umožňujúce podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti použitia.

3. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu platí pre cestovný úsek a pre spoj, pre ktorý ho vodič vystavil. Na cestovný lístok musí cestujúci nastúpiť v deň, pre ktorý bol vydaný.

4. Žiaci a študenti majú nárok na jednosmerné zľavnené cestovné lístky na základe platného žiackeho preukazu , alebo čipovej karty vystavenej ktorýmkoľvek dopravcom SAD  alebo na základe potvrdenia školy. Pri kúpe cestovného lístka i pri nástupe do autobusu je držiteľ povinný sa platným žiackym preukazom preukázať.

5. Cestujúci nesmie po nastúpení do autobusu postúpiť cestovný lístok inej osobe. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu môže cestujúci použiť iba na prepravu spojom, pre ktorý bol cestovný lístok vydaný a v deň, ktorý je na cestovnom lístku vyznačený.

6. Cestovný lístok pre jednotlivú cestu je neplatný

a) ak je poškodený alebo zašpinený, že z neho nie sú zrejmé potrebné údaje, alebo
b) ak cestujúci nedodržal podmienky určené pre jeho použitie.

7. Druhy zliav, ako aj podmienky, za ktorých si môže cestujúci uplatniť nárok na jednotlivé zľavy určujú tarifné podmienky.

8. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platným preukazom na zľavu cestovného. Nárok na zľavu cestovného preukazuje cestujúci buď osobitným preukazom, alebo dokladom totožnosti.

9. Ak dopravca má pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy z cestovného, je oprávnený požadovať od žiadateľa ďalšie doklady; pokiaľ sa právo na zľavu nepreukáže, dopravca je oprávnený poskytnutie zľavy odoprieť. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenie tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy z cestovného, dopravca mu môže odmietnuť potvrdenie preukazu až na dobu jedného roka.

10. Cestujúci musí mať pri sebe cestovný lístok po celý čas prepravy i v okamihu vystúpenia z vozidla.

11. Cestujúci je povinný mať pri zakúpení cestovného lístka v autobuse pripravené na platenie vhodné platidlá. Za vhodné platidlá sa nepovažujú bankovky svojou hodnotou prevyšujúce 10 a viacnásobne cenu cestovného lístka a mince v množstve 10 a viac kusov.

12. Cestovný lístok sa môže vydať len na prepravu do zastávky uvedenej v cestovnom poriadku použitého spoja.

13. Výška cestovného vyznačená na cestovnom lístku musí súhlasiť s cenou zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný presvedčiť sa pri preberaní cestovného lístka, či mu bol vydaný podľa jeho údajov, najmä či zaplatené cestovné zodpovedá cene vyznačenej na cestovnom lístku. V prípade nezrovnalosti musí okamžite požiadať o vydanie nového cestovného lístka. Na neskoršiu reklamáciu cestujúceho dopravca neberie zreteľ.

14. Ak pochybením na strane dopravcu dôjde k vydaniu cestovného lístka v sume nezhodujúcej sa s platným cenníkom spoločnosti, cestujúci s takýmto cestovným lístkom má po dodatočnom reklamovaní služieb nárok na vrátenie zisteného rozdielu.

XII. Nepravidelná autobusová doprava.

1. Dopravca vykonáva nepravidelnú autobusovú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú.

2. Dopravca uzatvorí zmluvu o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave na základe objednávky objednávateľa, ak to umožňujú jeho prevádzkové možnosti a ak dôjde k dohode o všetkých náležitostiach prepravy.

3. Zmluva o preprave osôb v nepravidelnej autobusovej doprave sa uzatvára zásadne písomne. Návrh zmluvy vypracúva na základe objednávky objednávateľa dopravca.

4. Podstatnými náležitosťami zmluvy sú: rozsah prepravy (odkiaľ, kam, počas akej doby a pod.), miesto a čas pristavenia autobusu, cena prepravy a splatnosť ceny, prípadne dohoda o zložení primeranej zálohy. Náležitosťami zmluvy sa stanú i osobitné požiadavky objednávateľa v súvislosti s prepravou, v rozsahu, v akom ich dopravca akceptuje. Zmluva je uzatvorená podpisom zmluvných strán, resp. vykonaním prepravy, ak sa pre zmluvu výslovnou dohodou zmluvných strán nevyžadovala písomná forma.

5. Zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi prepraviť cestujúcich a ich batožinu do dojednaného miesta (miest) riadne a včas. Dopravca je povinný prepravu vykonať v dohodnutom rozsahu a za dojednaných a prepravným poriadkom ustanovených podmienok. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že on i cestujúci splnia dojednané a prepravným poriadkom stanovené podmienky, a že zaplatí za prepravu.

XIII. Vykonanie dojednanej prepravy

1. Objednávateľ prepravy je povinný určiť vedúceho prepravy, ktorý je v úlohe jeho zástupcu oprávnený s dopravcom rokovať o priebehu prepravy, prípadne dohodnúť zmenu dojednaných podmienok.

2. Dopravca je povinný vykonať dojednanú prepravu s odbornou starostlivosťou. Na splnenie zmluvy o preprave osôb môže použiť aj iného dopravcu, pritom zodpovedá tak, ako keby dopravu vykonal on sám.

3. Na plnenie zmluvy o preprave osôb je dopravca povinný v objednanom čase pristaviť vozidlo, ktoré zodpovedá dohodnutým podmienkam. Pri poruche vozidla počas prepravy je dopravca povinný zabezpečiť náhradné vozidlo.

4. Dopravca je povinný vykonať prepravu po trase, ktorá sa dohodla s objednávateľom. Ak sa dopravná trasa nedohodla, dopravca je povinný vykonať prepravu po najkratšej trase. Ak na tejto dopravnej trase vznikne prekážka, ktorá bráni jej použitiu, dopravca pri voľbe náhradnej dopravnej cesty je povinný dodržať podmienky predchádzajúcej vety.
Toto ustanovenie platí primerane aj pri jazde s prázdnym vozidlom.

5. Ak sa pri preprave vyskytne prekážka, pre ktorú nemožno v ceste pokračovať za dohodnutých podmienok a vopred sa nedohodol ďalší postup pre takýto prípad, o ďalšom postupe rozhoduje vedúci prepravy. Dopravca má právo na náhradu za účelne uskutočnené výkony, aj keď dopravu nevykonal v dojednanom rozsahu, resp. vykonal vo väčšom rozsahu. Ak sa tak stalo z príčiny na jeho strane, má dopravca právo na náhradu, len keď objednávateľ mal alebo mohol mať z takto vykonanej prepravy prospech.

XIV.Zmena a zrušenie zmluvy

1. Objednávateľ prepravy alebo ním určený vedúci prepravy môže navrhnúť zmenu zmluvy pred začatím prepravy i počas prepravy, dopravca vyhovie návrhu, ak to dovoľuje jeho prevádzka, ak tým nie je ohrozená bezpečnosť prepravy alebo iný všeobecný záujem a ak zmena nemá podstatný vplyv na cenu prepravy, ináč len po splnení podmienky, že bude dojednaná zmena ceny prepravy.

2. Zrušiť zmluvu možno dohodnúť vždy, kým nebola preprava započatá. Objednávateľ však je povinný nahradiť v takomto prípade účelne vynaložené náklady súvisiace s prípravou prepravy (povolenia, a pod.).

XV. Osobitné práva a povinnosti cestujúcich v nepravidelnej preprave osôb

1. Ak dojednaná preprava podlieha konaniu podľa osobitných predpisov, najmä colných a zdravotno-bezpečnostných, je objednávateľ prepravy (vedúci prepravy) povinný vykonať sám všetky opatrenia týkajúce sa cestujúcich. Ak sa konanie týka cestujúcich, vedúci prepravy je povinný zabezpečiť ich prítomnosť a potrebnú činnosť.

2. Vedúci prepravy zodpovedá za udržanie poriadku vo vozidle a za dodržiavanie ustanovení zákona a prepravného poriadku týkajúcich sa povinností cestujúcich. Je povinný zabezpečiť, aby cestujúci boli po prerušení cesty vždy včas prítomní a pripravení na dohodnutý odchod, resp. po dohode s vodičom určí maximálnu dobu čakania.

3. Vedúci prepravy zabezpečí, aby cestujúci dôsledne rešpektovali pokyny vodiča, resp. povereného pracovníka dopravcu smerujúce k zabezpečeniu bezpečnosti alebo plynulosti prepravy.

4. Na povinnosti cestujúcich sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6 tohto prepravného poriadku, pokiaľ nebolo v zmluve o preprave výslovne dohodnuté inak.

XVI. Odstúpenie od zmluvy a vyrovnanie záväzkov

1. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:

a) dopravca nepristavil vozidlo riadne a včas, a to ani po dohodnutom náhradnom čase pristavenia,
b) dopravca pristavil na prepravu autobus, so zásadne odlišným alebo nedostatočným vybavením, ako bolo dohodnuté v zmluve o preprave,
c) vodič (osádka) autobusu nie je pri pristavení autobusu spôsobilý viesť autobus, resp. nie je vybavený potrebnými dokladmi,
d) ak dopravca nemôže vykonať prepravu alebo ak ju nemôže vykonať za dojednaných podmienok, je povinný objednávateľa prepravy o tom včas upovedomiť. Ak objednávateľovi nevyhovujú dopravcom navrhnuté podmienky, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť.

2. Dopravca je oprávnený od zmluvy odstúpiť ak:

a) objednávateľ nezaplatil zálohu na prepravu dohodnutú v zmluve,
b) objednávateľ neurčil na prepravu vedúceho prepravy, resp. určený vedúci dopravy nie je spôsobilý zabezpečiť povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy o preprave a tohto prepravného poriadku,
c) ak cestujúci majú zjavný záujem prepravovať ako batožinu veci ináč vylúčené z prepravy.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomnou formou (e -mailom alebo faxom) a doručené najneskôr do 48 hodín od dohodnutého času pre pristavenie autobusu na prepravu.

4. Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva od počiatku neplatnou. Zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo sa na základe takejto zmluvy plnilo. Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpila v dôsledku správania sa druhej zmluvnej strany a odstúpenie sama nespôsobila, má nárok na náhradu účelne vynaložených prostriedkov v súvislosti s prípravou plnenia a plnením zmluvy.

5. Vyrovnanie záväzkov sa ďalej riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

XVII. Nájdené veci

1. Veci, ktoré sa nájdu po odchode všetkých cestujúcich vo vozidle a opustenú batožinu odovzdá vodič alebo iný člen osádky príslušnému zamestnancovi v sídle dopravcu. Zaobchádzanie s nájdenými vecami je ustanovené osobitnou smernicou dopravnej spoločnosti.

2. Ak je medzi nájdenými vecami občiansky preukaz alebo cestovný pas, dopravca je povinný zabezpečiť jeho bezodkladné odovzdanie najbližšiemu policajnému útvaru oproti potvrdeniu.

3. Osoba, ktorá si nájdené veci vyzdvihne je povinná preukázať vlastníctvo nájdenej veci .

XVIII. Mimoriadne udalosti počas prepravy

1. Členovia osádky autobusu sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru autobusu, úrazu alebo náhleho ochorenia cestujúcich alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie cestujúcich, osádky autobusu alebo iných osôb povinní:

a) poskytnúť podľa svojich schopností a možností postihnutej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
b) urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky
c) urobiť opatrenia na záchranu osôb a majetku ohrozeného mimoriadnou udalosťou.

2. Cestujúci, ktorých život a zdravie nie je mimoriadnou udalosťou ohrozené, sú povinní pomáhať členom osádky vozidla pri konaní podľa ods.1.

XIX. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2. Tento prepravný poriadok je účinný dňom 01.06.2020

3. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

4. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v plnom znení.

Žitná-Radiša 12.09.2016

PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY

FAJN TOUR, s.r.o., IČO: 503 725 64, Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec
Vydáva podľa § 4 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) tento PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ CESTNEJ DOPRAVY
(ďalej len „prepravný poriadok“)

Čl. 1 Základné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzatvorenie zmluvy.

2. Upravuje práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, fyzickými osobami a právnickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a násl. Obchodného zákonníka a zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a násl. Občianskeho zákonníka. Neupravuje ceny a cenové podmienky.

3. Dopravcom je spoločnosť FAJN TOUR, s.r.o., IČO: 503 725 64, Žitná – Radiša 225, 956 41 uhrovec , ktorý podniká v cestnej nákladnej doprave na základe povolenia vydaným dňa  Okresným úradom Trenčín, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. spisu:

Čl. 2 Druh prevádzkovanej cestnej dopravy

1. Podľa tohto prepravného poriadku dopravca vykonáva nákladnú cestné dopravu.

2. Dopravca prepravuje náklady ako:

2.1. Vozové zásielky –zásielky prepravované odosielateľovi alebo príjemcovi jednou jazdou vozidla, ak bola využitá užitočná alebo celková hmotnosť vozidla alebo bez zreteľa na hmotnosť zásielky, ak:

a) využije ložnú plochu vozidla,
b) jej prepravu vykoná osobitnou jazdou vozidla podľa dohody objednávateľa, alebo preto, že to vyžaduje povaha nákladu, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote,
c) ju nakladá alebo vykladá na dvoch alebo viacerých miestach, o jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak z prevádzkových dôvodov preloží náklad na iné vozidlo.
3. Doprava okrem iného spĺňa všeobecné povinnosti dopravcu podľa § 7 zákona.

Čl.3 Rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky (sypké materiály – štrk, kamenivo, hlina a drevnú hmotu), ale vykonáva tiež prepravu paletovaného tovaru.

2. Prepravný poriadok neplatí pre prepravu živých zvierat, skaziteľných potravín, nebezpečných vecí a nebezpečných odpadov.

Čl. 4 Objednávanie prepravy

1. Objednávateľ si prepravu zásielky u dopravcu objednáva, a to uzatvorením zmluvy o preprave veci (nákladu) alebo objednávkou. Objednávku možno podať písomne alebo e-mailom.

2. Pokiaľ bola preprava medzi objednávateľom a dopravcom dohodnutá ústne alebo telefonicky, objednávateľ je povinný, na požiadanie dopravcu, objednávku prepravy písomne potvrdiť. Ak k tomu nedošlo, platia ohľadom objednávky prepravy záznamy dopravcu.

3. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s objednávateľom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci (nákladu).

4. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy, a to najmä:

a) určenia zmluvných strán objednávateľa (odosielateľ alebo príjemca) a dopravca, presné adresy, IČO, DIČ, telefón, e-mail,
b) názov a adresa peňažného ústavu, číslo účtu,
c) opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou (ak je to potrebné),
d) určenie času (čas nakládky, dodaciu lehotu, čas vykládky), miesta odoslania, miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu cesty,
e) druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodené (napr. preprava do opravy),
f) odplatu za vykonanú prepravu (prepravné) určenú po vzájomnej dohode medzi dopravcom a prepravcom.

5. Objednávka je prijatá:

a) okamihom, keď objednávateľovi došlo písomné alebo e-mailové potvrdenie dopravcu o jej prijatí,
b) ak došlo k ústnej alebo telefonickej dohode medzi objednávateľom a dopravcom o rozsahu, čase, prípadne spôsobe vykonania požadovanej prepravy.

6. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne objednávateľa.

7. Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožno v dohodnutom termíne pristaviť, je dopravca povinný o tom bezodkladne upovedomiť objednávateľa a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Objednávateľ môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.

8. Ak sa po vyzvaní objednávateľa na pristavenie vozidla k nakládke, toto nenaložené vráti späť vinou objednávateľa je povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

9. Objednávka môže byť zadaná na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.

Čl. 5 Prepravná zmluva

1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave veci v zmysle ust. § 610 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

2. Ak si prepravu u dopravcu objedná fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu v zmysle ust. §765 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

3. Prepravná zmluva medzi objednávateľom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky, ktorá bola dopravcom objednávateľovi potvrdená.

4. Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva.

5. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje objednávateľovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Objednávateľ sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

6. Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, ak nie je dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požiadať od času splatnosti dohodnuté penále.

7. Zmluvou o preprave veci môže byť dopravca zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza prepravný (nákladný) list.

8. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenia nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

Čl. 6 Zmena prepravnej zmluvy

1. Odosielateľ môže dodatočne nariadiť dopravcovi, až do doby vydania zásielky prijímateľovi, že:

a) zásielka má byť vrátená späť do miesta odoslania,
b) zásielka má byť počas prepravy zadržaná,
c) dodanie zásielky prijímateľovi má byť odročené
d) zásielka má byť zvýšená, znížená alebo zrušená,
e) časti zásielky majú byť dodané na rôzne alebo iné miesta vykládky ako bolo určené v prepravnej zmluve alebo v prepravnom liste.

Čl. 7 Prepravné listiny

1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Riadne vyplnenú prepravnú listinu je povinný odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky poskytnúť dopravcovi a po zapísaní dopravcom /napr. do nákladného listu/ ich podpisom potvrdiť alebo sa dopravca môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi spolu so zásielkou, ak nebolo dohodnuté inak.

3. Prepravnou listinou v cestnej nákladnej doprave je:

a) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam
b) nákladný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom
d) denný záznam o prevádzke vozidla -STAZ-ka

4. Prepravná listina –denný záznam o prevádzke vozidla musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a) názov –meno –odosielateľa a príjemcu
b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu
c) počet kusov
d) celkovú hmotnosť zásielky
e) miesto nakládky a miesto vykládky
f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom.

5. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu. Pre opakované prepravy z toho istého miesta nakládky na rovnaké miesto vykládky a pre opakované prepravy pre toho istého odosielateľa opakujúce sa za zásadne rovnakých podmienok, ako aj prepravy vo vnútri závodov a obvodov stavenísk môže odosielateľ dohodnúť použitie jednej prepravnej listiny pre celú smenu vozidla . Predpokladom dohody je, že odosielateľ zaistí vhodným spôsobom kontrolu jednotlivých prepráv. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

6. Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú do prepravnej listiny.

Čl. 8 Reklamačné konanie

1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku.

2. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

3. Oprávnený objednávateľ musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

4. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený objednávateľ žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

Čl. 9 Ako postupovať v prípade nehody a iných mimoriadnych udalostí

1. Postup pri dopravných nehodách a likvidácia následkov je závislá na rozsahu nehody, t.j. na stupni poškodenia vlastného vozidla a prípadných ďalších vozidiel iných účastníkov nehody, poškodenia iného majetku (cestného zariadenia a pod.) a hlavne na zranení osôb a ich schopnosti jednať bezprostredne po nehode spôsobom, ktorý zodpovedá stavu vecí po nehode.

2. Ak bolo nevyhnutné kvôli vyprosteniu zranených osôb pohybovať po nehode s vozidlami, je nutné zaistiť stopy konečného postavenia vozidiel po nehode a zapísať si mená a adresy svedkov nehody, prípadne evidenčné čísla ich vozidiel.

3. Postup vodiča, resp. posádky vozidla, ktorá sa zúčastnila dopravnej nehody vychádza z § 50 Zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. Základnou povinnosťou vodiča, ktorý sa zúčastnil dopravnej nehody je:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo
b) zdržať sa požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po nehode v čase, keď by bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil inú návykovú látku.

4. Povinnosti účastníka dopravnej nehody sú nasledovné:

a) vykonať vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody
b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc
c) vykonať potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
d) umožniť obnovenie cestnej premávky, najmä premávky vozidiel hromadnej prepravy osôb
e) preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody
f) bezodkladne a pokiaľ možno na mieste upovedomiť fyzickú osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody alebo právnickú osobu, ak týmto osobám bola pri nehode spôsobená hmotná škoda a oznámiť im svoje osobné údaje, a ak to nie je možné, oznámiť ich prostredníctvom policajného zboru nemusí to oznámiť, ak bola spôsobená škoda na vozidle vrátane prepravovaných vecí a účastníkom dopravnej nehody je jeho vodič, ktorý je spôsobilý takého upovedomenie vykonať.

5. Ak pri dopravnej nehode došlo k usmrteniu osoby alebo k jej zraneniu, ak došlo k poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné látky alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných veci alebo na inom majetku vznikla hmotná škoda zrejme prevyšujúca desaťnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou ustanovenou osobitným predpisom , účastník dopravnej nehody je povinný:

a) ohlásiť bezodkladne dopravnú nehodu policajtovi
b) zotrvať na mieste dopravnej nehody až po príchod policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci alebo po ohlásení dopravnej nehody
c) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel. Ak sa situácia, ktorá vznikla dopravnou nehodou musí zmeniť, najmä ak je to potrebné na uvoľnenie alebo ošetrenie zranenej osoby, alebo na obnovenie premávky predovšetkým vozidiel hromadnej prepravy osôb, účastník dopravnej nehody je povinný vyznačiť situáciu a stopy.

6. Ak škoda spôsobená pri dopravnej nehode na žiadnom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí ani na inom majetku nedosiahla výšku ustanovenú v odseku 5, účastníci dopravnej nehody sú povinní postupovať podľa odseku 5, len ak sa výslovne nedohodlo inak.

7. Posádka je náležite poučená ako postupovať v prípade požiaru vozidla. Vozidlá sú vybavené predpísanými hasiacimi prístrojmi.

8. Dopravca má v prípade znečistenia alebo poškodenia komunikácie jeho vozidlami povinnosť bez meškania odstrániť znečistenie alebo poškodenia a uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Ak odstránenie znečistenia alebo poškodenia nie je v jeho možnostiach, je povinný to nahlásiť správcovi komunikácie a uhradiť mu následné náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením do pôvodného stavu.

Čl. 10 Záverečné ustanovenia

1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.fajntour.sk) a je k dispozícii aj v sídle dopravcu.

2. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po je uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

3. Objednávateľ prepravy je pred podpísaním prepravnej zmluvy povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

4. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

5. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie na svojom webovom sídle v úplnom znení.

Žitná - Radiša, 01.06.2020