Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov

 

V súvislosti  s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) vám chceme poskytnúť  informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov.

 

1. Kto je prevádzkovateľom?

V zmysle platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov: FAJN TOUR, s.r.o., cestovná kancelária, so sídlom: Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec, IČO: 50372564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33288/R,                              kontakt: info@fajntour.sk, Tel.: 0948 435792 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) kontaktné údaje uvedené v tomto bode sú zároveň aj kontaktnými údajmi zodpovednej osoby.

2. Aké osobné údaje bude o vás prevádzkovateľ spracúvať?

V súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a preto aby sme vám mohli poskytnúť naše služby spracúva prevádzkovateľ  o vás bežné osobné údaje ako aj údaje považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä:

Základné identifikačné údaje:

 • meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko,číslo dokladu totožnosti, číslo pasu, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz)

Kontaktné údaje:

 • e-mailová adresa, telefónne číslo

Ostatné osobné a zdravotné údaje:

 • údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe),  zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti

Demografické údaje:

 • pohlavie (na účely ubytovania),vek, údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách

Geolokačné a grafické údaje:

 • obrazová snímka – fotografia;

IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov

 

3. Oprávnené záujmy, pre ktoré sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia cestovnej zmluvy a poskytnutia služieb. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť cestovnú zmluvu uzatvoriť, poskytnúť svoje služby.

Vaše osobné údaje spracúvame len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 

 • Ak ste objednávateľ, spolucestujúci objednávateľa, klient  vaše osobné údaje spracúvame na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov a tiež na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a tretích strán nevyhnutnými pre ponuku a predaj zájazdov, uzatváranie zmlúv o zájazde a poskytovanie iných služieb cestovného ruchu.
 •  V prípade reklamácie vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy a tiež na plnenie našej zákonnej povinnosti vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov vybaviť reklamáciu.
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov na základe osobitných právnych predpisov;
 • Ak ste objednávateľ darčekového kupónu vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, nakoľko sú nevyhnutné na kúpu darčekového kupónu, jeho evidenciu a vyúčtovanie a zaslanie.
 • Ak ste objednávateľom katalógu Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov v rámci objednávky katalógu, ktorý sa týka podpory predaja .
 • Osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely spracúva prevádzkovateľ len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom sa rozumie činnosť prevádzkovateľa spočívajúca v priamom marketingu – najmä ponuka produktov, zasielanie noviniek (newsletter) alebo informovanie o možnosti využitia zliav a možnosti prihlásenia sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom.
 • Na základe vášho súhlasu taktiež spracúvame zdravotné údaje ako zdravotné postihnutie, alergie a iné zdravotné informácie, ktoré nám o sebe poskytujete s výslovným súhlasom na zabezpečenie všetkých vami požadovaných cestovných služieb pre Vašu spokojnosť a komfort.

 

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Prevádzkovateľ spracúva hlavne osobné údaje, ktoré ste mu poskytli napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste mu ich oznámili v priebehu spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba, ktorá vo Váš prospech objednala zájazd alebo služby cestovného ruchu ako napríklad objednávateľ, cestujúci, právnická osoba, alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov. Ak  prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získal od inej fyzickej osoby ako napríklad od objednávateľa zájazdu, iného cestujúceho a pod., osoby poskytujúce Vaše osobné údaje vyhlasujú, že sú Vami splnomocnené na poskytnutie osobných údajov, aby sa mohla uzatvoriť zmluva o zájazde, alebo poskytnúť iná služba cestovného ruchu, ktorú si máte záujem objednať a ste nimi informovaní o zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

5. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe  - vášho súhlasu, spracúvame osobné údaje len počas trvania tohto súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje  spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje  spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

6. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytne prevádzkovateľ iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečuje služby cestovného ruchu, ktoré si u nás objednávateľ objednal (partnerské cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, iní poskytovatelia cestovných služieb)
 • naším zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu s objednávateľmi, a to dodávateľom informačných technológií (ako poskytovateľ webhostingu, služby e-mail marketingu, správy IT) a poskytovateľom služieb účtovníctva
 • cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného ruchu
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

7. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Nakoľko sme cestovná kancelária zameraná na organizovanie zahraničných zájazdov a poskytovanie služieb cestovného ruchu v zahraničí, na zabezpečenie objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje aj našim zmluvným partnerom do zahraničia.

V prípade, že ide o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov:

 • štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,
 • pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu (hotel, dopravca, iný poskytovateľ služieb) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
 • prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajinzarucujuci.... Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

 

8. Aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  (-) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  (-) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
  (-) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a
  (-) neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich
  (-) osobných údajov na účely priameho marketingu;
  (-) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  (-) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
  (-) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  - popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  - spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  - prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  - vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu