Ochrana osobných údajov

Oznámenie o ochrane a spracúvaní osobných údajov

 

V súvislosti  s prijatím všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov a podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov) vám chceme poskytnúť informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov a  získať nový súhlas, ktorý zodpovedá aktuálnym legislatívnym podmienkam.

 

1. Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

Názov prevádzkovateľa: FAJN TOUR, s.r.o., so sídlom: Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec, IČO: 50372564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33288/R,                             

V prípade otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy: info@fajntour.sk, Tel.: 0948 435792 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) kontaktné údaje uvedené v tomto bode sú zároveň aj kontaktnými údajmi zodpovednej osoby. Štatutárny orgán prevádzkovateľa (alebo osoba oprávnená konať v jeho mene) : konateľ spoločnosti

2. Aké vaše osobné údaje bude o vás prevádzkovateľ spracúvať?

V súlade s platným zákonom o ochrane osobných údajov a preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby spracúva prevádzkovateľ  o vás bežné osobné údaje ako aj údaje považované za osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä:

Základné identifikačné údaje:

 • meno, dátum narodenia, podpis, sídlo, číslo dokladu totožnosti, číslo pasu, dátum platnosti, štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz)

Kontaktné údaje:

 • e-mailová adresa, telefónne číslo

Ostatné osobné a zdravotné údaje:

 • údaje o bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri platbe),  zdravotné postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti
 • Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.
 • Fotku a váš text do referencií na stránke alebo na sociálnych sieťach

Demografické a sociálne údaje:

 • pohlavie (na účely ubytovania),vek, vzdelanie, zamestnanie, údaje o destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách

Geolokačné údaje: 

 • geolokačné údaje z webového prehliadača. Tieto údaje slúžia na odporučenie kontaktu na najbližšieho sprostredkovateľa alebo pobočku.

IP adresa, cookies, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov

 

3. V akých situáciách bude prevádzkovateľ vaše údaje spracúvať?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou uzatvorenia cestovnej zmluvy a poskytnutia služieb. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť cestovnú zmluvu uzatvoriť, poskytnúť svoje služby.

Ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností CK, ktoré jej vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

 • Ak ste cestujúcim, Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a tiež na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenia účtovnej agendy a správy účtovných dokladov.
 • Ak ste objednávateľ, spolucestujúci objednávateľa, cestujúci, klienti, ktorí sú fyzickými osobami, fyzické osoby, ktoré sú oprávnené zastupovať klientov, ktorými sú právnické a fyzické osoby, potenciálni cestujúci alebo klienti a ich zástupcovia, niektoré ďalšie fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú spracúvané v priamej súvislosti s poskytovaním cestovných služieb, a to pri poskytovaní cestovných služieb a ich sprostredkovaní, Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov a tiež na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa nevyhnutnými pre ponuku a predaj zájazdov, uzatváranie zmlúv o zájazde a poskytovanie iných služieb cestovného ruchu. 
 • Ak ste spolucestujúci, resp. cestujúci v prospech ktorého bola uzavretá zmluva o zájazde alebo poskytnutá iná objednaná služba cestovného ruchu, Vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme Vám mohli zájazd alebo službu poskytnúť.
 • Ak ste reklamujúcim subjektom, Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy a tiež na plnenie našej zákonnej povinnosti vybaviť reklamáciu vyplývajúcej z osobitných právnych predpisov, pričom vedieme aj evidenciu reklamácií.
 • Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov na základe osobitných právnych predpisov;
 • Ak ste objednávateľ darčekového kupónu vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy, nakoľko sú nevyhnutné na kúpu darčekového kupónu, jeho evidenciu a vyúčtovanie a zaslanie.
 • Ak ste objednávateľom katalógu Vaše osobné údaje spracúvame na plnenie našich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov v rámci objednávky katalógu, ktorý sa týka podpory predaja.
 • ak ste účastníci zájazdu, ktorí nám sami posielajú fotografie, napríklad za účelom ich zverejnenia na sociálnych sieťach, Váš súhlas je vyjadrený samotným aktívnym úkonom - zaslaním fotografie, teda platí, že súhlasíte s jej spracovaním, uložením a zverejnením.
 • Osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely spracúva prevádzkovateľ len na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať. Marketingovým účelom sa rozumie činnosť prevádzkovateľa spočívajúca v priamom marketingu – najmä ponuka produktov, zasielanie noviniek (newsletter) alebo informovanie o možnosti využitia zliav a možnosti prihlásenia sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom.
 • Na základe vášho súhlasu taktiež spracúvame zdravotné údaje ako zdravotné postihnutie, alergie a iné zdravotné informácie, ktoré nám o sebe poskytujete s výslovným súhlasom na zabezpečenie všetkých vami požadovaných cestovných služieb pre Vašu spokojnosť a komfort.

4. Z akých zdrojov tieto informácie pochádzajú?

Prevádzkovateľ spracúva hlavne osobné údaje, ktoré ste mu poskytli napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste mu ich oznámili v priebehu spolupráce alebo nám ich poskytla iná osoba, ktorá vo Váš prospech objednala zájazd alebo služby cestovného ruchu ako napríklad objednávateľ, cestujúci, právnická osoba, alebo sme sa o nich dozvedeli z verejných registrov. Ak  prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré získal od inej fyzickej osoby ako napríklad od objednávateľa zájazdu, iného cestujúceho a pod., osoby poskytujúce Vaše osobné údaje vyhlasujú, že sú Vami splnomocnené na poskytnutie osobných údajov, aby sa mohla uzatvoriť zmluva o zájazde, alebo poskytnúť iná služba cestovného ruchu, ktorú si máte záujem objednať a ste nimi informovaní o zásadách spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

5. Po akú dobu budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe  - vášho súhlasu, spracúvame osobné údaje len počas trvania tohto súhlasu. Svoj súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – plnenie zmluvy, sprostredkovania cestovného poistenia, riešenia reklamácie a spracovania účtovných dokladov,  tak vaše osobné údaje  spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a uchovávame ich 10 rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe – náš oprávnený záujem alebo oprávnený záujem tretích osôb, tak vaše osobné údaje  spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

Informácie s Vašim súhlasom uchovávame na 5 rokov (spotrebiteľská súťaž, fotografie, marketingové a propagačné účely).

6. Kto je príjemcom osobných údajov?

Vaše osobné údaje poskytne prevádzkovateľ iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:

 • obchodným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečuje služby cestovného ruchu, ktoré ste si u nás objednal (partnerské cestovné kancelárie, ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, iní poskytovatelia cestovných služieb)
 • našim sprievodcom, delegátom, obchodným partnerom, poisťovniam, a iným poskytovateľom cestovných služieb, s ktorými spolupracujeme, aby sme splnili Vaše požiadavky,
 • cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného ruchu
 • našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvných vzťahov, najmä: poskytovatelia IT podpory a služieb (poskytovateľ webhostingu, správca IT, správca web stránky), externej účtovníčke, online marketingovej agentúre, spoločnosti ProfiTour, s.r.o., ktorá nám poskytuje riešenie rezervačného systému, spoločnosti Wedea, s r.o., ktorá nám zabezpečuje prevádzku web stránky
 • iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

7.  Predpisy súvisiace so spracúvaním osobných údajov:

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, najmä článok 6 bod 1., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej najmä zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z., § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok a ďalšie súvisiace právne predpisy

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Nakoľko sme cestovná kancelária zameraná na organizovanie zahraničných zájazdov a poskytovanie služieb cestovného ruchu v zahraničí, na zabezpečenie objednaných služieb poskytujeme Vaše osobné údaje aj našim zmluvným partnerom do zahraničia.

V prípade, že ide o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov najmä:

 • štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,
 • pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u príjemcu (hotel, dopravca, iný poskytovateľ služieb) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
 • prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajinzarucujuci.... Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

9. Aké máte práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

 • právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.
 • právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  (-) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
  (-) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod na ich spracúvanie;
  (-) vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a
  (-) neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich
  (-) osobných údajov na účely priameho marketingu;
  (-) Vaše osobné údaje boli spracúvané protiprávne;
  (-) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na prevádzkovateľa vzťahuje;
  (-) Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  - popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  - spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  - prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  - vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.
 • právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujuceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk. Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo členského štátu.
 • právo odvolať súhlas – máte právo odvolať svoj súhlas, ktorým ste nám umožnili spracúvať Vaše osobné údaje, a to kedykoľvek počas jeho platnosti. Jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania do jeho odvolania.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle Článku 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „GDPR“)(ďalej len „Súhlas“) súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov Prevádzkovateľom Cestovná kancelária FAJN TOUR, s.r.o., so sídlom: Žitná – Radiša 225, 956 41 Uhrovec, IČO: 50372564, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 33288/R, (ďalej len „Prevádzkovateľ“), e-mail: , v tomto rozsahu:

meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, a iné údaje uvedené v Zmluve

pre účel: marketingové a propagačné účely CK, najmä na zasielanie newslettra, katalógu či iných ponukových listov po dobu: 5 rokov.

Zároveň vyhlasujem, že som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi tento Súhlas poskytnúť a tento Súhlas mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie Súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ. V súvislosti s neposkytnutím alebo odvolaním tohto Súhlasu mi nemôže hroziť žiadna ujma. Zároveň vyhlasujem, že som bol ako Dotknutá Osoba poučená/ý o svojich právach a ďalších informáciách v zmysle Článku 12, 13a 14GDPR v spojení s Článkami 15 – 22 GDPR.

Podpis dotknutej osoby: --------------------------

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY: •Poskytnuté osobné údaje budeme poskytovať ďalším príjemcom, a to najmä distribútorovi katalógov. •Poskytnuté osobné údaje nebudeme poskytovať do krajiny mimo EHS ani ich poskytovať medzinárodnej organizácii. •Máte právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, ktoré môžete najlepšie realizovať najmä prostredníctvom písomnej žiadosti na e-mail uvedený v hlavičke tohto Súhlasu. •Máte právo žiadať o opravu alebo obmedzenie spracúvania poskytnutých osobných údajov, najmä ak sú podľa Vás spracúvané nesprávne. •Máte právo vyžiadať si poskytnuté osobné údaje na prenos k inému Prevádzkovateľovi alebo môžete o takýto prenos požiadať priamo nás. •Máte právo žiadať o výmaz svojich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo členského štátu. Pre zjednodušenie Vašej identifikácie pri vybavovaní žiadosti Vás prosíme o zasielanie žiadostí o výkon práv z Vami poskytnutého e-mailu. Ochranu svojich práv môžete realizovať aj prostredníctvom sťažnosti adresovanej Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Pre viac informácií navštívte www.uoou.sk .