Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ÚČASTI NA ZÁJAZDOCH CESTOVNEJ KANCELÁRIE FAJN TOUR

 

I. Úvodné ustanovenia

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch organizovaných cestovnou kanceláriou FAJN TOUR, s.r.o. (ďalej len Všeobecné podmienky) platia pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované obstarávateľom: FAJN TOUR, s.r.o.,  prevádzka: Bánovce nad Bebravou, 957 01 (ďalej len CK FAJN TOUR). Tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy o obstaraní zájazdu, pobytu a služieb medzi CK  FAJN TOUR a objednávateľom. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a podmienky sú mu známe a súhlasí s nimi.

 

II. Vznik zmluvného vzťahu

CK  FAJN TOUR vstupuje do zmluvného vzťahu prostredníctvom vlastného predajného miesta, alebo prostredníctvom iných predajcov, ktorí sú oprávnení v jej mene uzatvárať zmluvu o obstaraní zájazdu.

Zmluvný vzťah medzi cestovnou kanceláriou a objednávateľom ( fyzická alebo právnická osoba) vzniká na základe uzatvorenej zmluvy o obstaraní zájazdu, ktorou sa cestovná kancelária zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu. Zmluvný vzťah platí aj pre všetky osoby v nej uvedené. Za neplnoletú osobu podpíše zmluvu jej zákonný zástupca.

Zmluva musí mať písomnú formu. Zmluva môže mať elektronickú podobu. Zmluva nadobúda platnosť ak je platne uzavretá aj v prípade, keď prihláška zaslaná zo strany objednávateľa v elektronickej podobe je preukázateľne  potvrdená CK FAJN TOUR a zaslaná objednávateľovi.

 

III. Cenové a platobné podmienky

1. Cena zájazdu je zmluvnou cenou, dohodnutou písomne medzi CK FAJN TOUR a objednávateľom v zmluve o zájazde. CK  FAJN TOUR má právo na zaplatenie ceny zájazdu ako aj všetkých dodatočne objednaných služieb pred ich poskytnutím.

2. CK FAJN TOUR je oprávnená požadovať od objednávateľa zaplatenie zálohy vo výške minimálne 50 % ceny zájazdu pri podpise zmluvy ak nebolo dohodnuté inak. Doplatok je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr 14 dní pred začatím zájazdu.. V prípade uzavretia zmluvy v čase kratšom ako 14 dní pred začatím zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % celkovej ceny zájazdu a doobjednaných služieb k zájazdu + poistné.

3. Pri poznávacích zájazdoch pre jednotlivcov a z dôvodu lepšej prehľadnosti pladieb za zájazdy CK FAJN TOUR zálohu za zájazd nevyberá ihneď pri podpise zluvy o zájazde (resp. rezervácií zájazdu), ale najskôr až 4 týždne pred konaním zájazdu (v pripade ak nieje dohodnuté inak).

4. Pre prípad uzavretia zmluvy o poistení v mene poisťovne, predmetom ktorej je cestovné poistenie, ktoré ako služba nie je súčasťou zájazdu, je objednávateľ povinný zaplatiť poistné v plnej výške ihneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu.

5. V prípade nedodržania termínu úhrady ceny zájazdu objednávateľom, je CK FAJN TOUR oprávnená odstúpiť od zmluvy a požadovať od objednávateľa storno poplatok vo výške určenej v článku VII. týchto všeobecných zmluvných podmienok.

6. CK  FAJN TOUR je oprávnená najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v týchto prípadoch: a) v dôsledku zvýšenia dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, b) pri zmene kurzu eura použitého na stanovenie ceny v priemere viac ako o 5 % o       rozdiel medzi cenou stanovenou zvýšeným a pôvodným kurzom.

7. Oznámenie o zvýšení ceny CK  FAJN TOUR odošle objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr však v lehote stanovenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zaslanom obstarávateľom.

 

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ ma právo:

 • na poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 • byť oboznámený v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách s návrhmi zmien v zmluvne dohodnutých službách,
 • požadovať od CK FAJN TOUR informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 • kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy o zájazde v súlade s článkom VIII. týchto všeobecných obchodných podmienok a uhradenia vypočítanej zmluvnej sankcie.
 • Na reklamáciu služieb a jej vybavenie v súlade s článkom IX.
 • získať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie podrobné informácie, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK FAJN TOUR známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o  zájazde alebo v katalógu, ktorý mu bol už odovzdaný. Tieto písomné podrobné informácie odovzdá CK FAJN TOUR osobne vo svojej prevádzke, alebo posiela mailom len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom. Na základe dohody ich zašle poštou na jednu adresu objednávateľa.
 • písomne oznámiť CK FAJN TOUR pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Oznámenie musí obsahovať aj prehlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a  úhrady nákladov, ktoré FAJN TOUR v  súvislosti so  zmenou objednávateľa vzniknú.

2. Objednávateľ má povinnosť:

a) poskytnúť CK FAJN TOUR nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pre riadne zabezpečenie a poskytnutie služieb, najmä pravdivo a úplne vyplniť požadované údaje vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie potrebné doklady podľa požiadavky CK

b) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok

c) zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne u osôb, ktorých   zdravotný stav si to vyžaduje

d) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov

e) mať u seba platný cestovný doklad prípadne vízum / ak sa vyžaduje/, dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu

f) bez zbytočného odkladu oznamovať CK FAJN TOUR svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb

g) splniť očkovacie príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi

h) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu CK FAJN TOUR a dodržiavať stanovený program,

i) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku všetkých účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK FAJN TOUR.

3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú súčasťou zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) zoznámiť všetkých účastníkov zájazdu s  týmito Všeobecnými podmienkami a  ďalšími informáciami, ktoré dostane od CK FAJN TOUR, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb

b) odovzdať cestovnej kancelárii menný zoznam účastníkov zájazdu podľa požiadaviek obstarávateľa

c) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti účastníkov zájazdu, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník.

 

V. Práva a povinnosti CK FAJN TOUR

K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV týchto všeobecných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK FAJN TOUR

1. CK FAJN TOUR je povinná pred uzatvorením zmluvy o zájazde presne, jasne, pravdivo a úplne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2. CK FAJN TOUR nie je povinná poskytnúť účastníkovi zájazdu plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3. CK FAJN TOUR je povinná mať uzatvorenú zmluvu o povinnom zmluvnom poistení zájazdu, na základe ktorého vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď  obstarávateľ z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto   súčasťou zájazdu

b)  nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v  prípade, ak sa zájazd neuskutočnil         c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a  cenou čiastočne poskytnutého  zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

4. CK FAJN TOUR má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu – viď článok III.

5. CK FAJN TOUR je povinná najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi ďalšie podrobnejšie informácie a to hlavne: meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a  telefónne číslo povereného zástupcu CK, na ktorého sa účastník zájazdu v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť o pomoc a ktorý je oprávnený vybavovať prípadné reklamácie počas zájazdu a tiež poskytnúť potrebné doklady k pobytu, zájazdu.

6. CK FAJN TOUR má právo na odstúpenie od zmluvy o zájazde s objednávateľom, ktorý svojím správaním alebo konaním nedovoľuje pokračovať v zájazde podľa vopred dohodnutých podmienok, alebo inak závažne porušuje zmluvné podmienky obstarávateľa zájazdu. Objednávateľovi v takýchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu neposkytnutých ( resp. nevyčerpaných) služieb ani finančnú kompenzáciu.

7. CK FAJN TOUR je povinná odovzdať objednávateľovi spolu súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady  s informáciou o uzatvorenom povinnom poistení zájazdu.

 

VI. Zmeny dohodnutých služieb

1. Ak je CK FAJN TOUR nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy písomnou formou. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote stanovenej cestovnou kanceláriou v zaslanom návrhu.

2. CK FAJN TOUR má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK FAJN TOUR a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v  iných prípadoch, ak uskutočnenie zájazdu je pre CK  FAJN TOUR ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov je pre všetky autobusové zájazdy stanovený na 35 účastníkov, u leteckých pobytových zájazdov na pravidelných linkách leteckých spoločností nie je obmedzenie počtu účastníkov. Ak CK FAJN TOUR zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu najneskôr 7 pracovných dní pred začiatkom zájazdu.

3. CK FAJN TOUR si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností, ako sú prírodné katastrofy, vojnové konflikty a politické nepokoje.

4. Ak CK FAJN TOUR odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK  FAJN TOUR na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK  FAJN TOUR môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK FAJN TOUR povinná tento rozdiel objednávateľovi vrátiť.

5. Ak po začiatku zájazdu CK FAJN TOUR neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby zájazd mohol pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality než sú uvedené v  zmluve, je PEGAS TOUR povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

6. Ak služby podľa ods. 5 nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ nepríjme, je CK FAJN TOUR povinná bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je CK FAJN TOUR povinná zabezpečiť objednávateľovi aj dopravu späť na miesto návratu alebo na iné miesto, s ktorým objednávateľ súhlasí vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným typom dopravného prostriedku, než aký je uvedený v zmluve, je CK FAJN TOUR povinná vrátiť rozdiel ceny v prípade, že doprava je uskutočnená za nižšie náklady alebo uhradiť rozdiel ceny z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.

8. Na základe individuálneho želania objednávateľa je CK  FAJN TOUR pripravená, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v  zmluve o  zájazde. Ide o  zmenu mena účastníka, termínu zájazdu, počtu osôb, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade takejto zmeny, požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 45 dní pred začiatkom zájazdu, je táto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

1.  CK FAJN TOUR môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých podmienok objednávateľom, ktoré boli vopred zmluvne dohodnuté . Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK FAJN TOUR preukázateľným spôsobom na poštovú alebo elektronickú adresu objednávateľa uvedenú v zmluve o zájazde. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2.  Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb:

a) bez udania dôvodu,
b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných podmienok,
c) z dôvodov porušenia povinností CK FAJN TOUR vyplývajúcich zo zmluvy.

Oznámenie o odstúpení od zmluvy o zájazde spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na to predajné miesto pošle doporučenou poštou.  Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3. Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK FAJN TOUR, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je CK FAJN TOUR povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť CK FAJN TOUR zmluvné pokuty.

4.  Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností CK FAJN TOUR, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak CK FAJN TOUR odstúpi od zmluvy z  dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK FAJN TOUR zmluvné pokuty:

Výška zmluvnej pokuty v závislosti od počtu dní do nástupu na zájazd je určená nasledovne:

 • 28 a viac dní  pred začiatkom zájazdu – bezplatné storno
 • 27 až 21 dní pred začiatkom zájazdu – 50% z celkovej ceny zájazdu
 • 20 až 14 dní pred začiatkom zájazdu – 75% z celkovej ceny zájazdu
 • 13 a menej dní pred začiatkom zájazdu - 100% ceny zájazdu

5. Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní.

6. CK FAJN TOUR má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. CK FAJN TOUR je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

 

VIII. Reklamačný poriadok, zodpovednosť za škodu

1. V prípade, že rozsah a kvalita služieb  je na nižšej úrovni ako bolo dohodnuté, vzniká objednávateľovi zájazdu právo na reklamáciu.  je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo zástupcu CK FAJN TOUR tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

2. Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, musí byť urobený písomný záznam  s presným označením zájazdu a predmetom  reklamácie. Záznam podpíše poverený zástupca CK alebo dodávateľa služieb a klient. Tento potvrdený písomný záznam ešte nie je považovaný za reklamáciu a účastník zájazdu je povinný ho predložiť spolu s reklamáciou v CK FAJN TOUR bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu. Na všetky reklamácie v súlade s týmito podmienkami je CK FAJN TOUR povinná odpovedať písomnou formou, a  to najneskôr do 30  dní od prijatia reklamácie.

3. CK FAJN TOUR zodpovedá objednávateľovi len za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to či ide o vlastné záväzky, alebo záväzky iných dodávateľov služieb poskztovaných počas zájazdu.  

4. Ak účastník zájazdu úplne alebo sčasti nevyužije objednané a zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi zájazdu nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

5. CK FAJN TOUR upozorňuje na možnosť meškania dopravných prostriedkov z dôvodov zhoršenia prejazdnosti ciest a hraničných priechodov, z dôvodov nepriaznivého počasia, prípadne z  technických a  prevádzkových dôvodov.

6. CK FAJN TOUR nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená účastníkom zájazdu alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.  Za predmet reklamácie sa nepovažujú také majetkové škody a ujmy, ktoré sú predmetom poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také ujmy, ktoré sú z poistenia vyňaté.

 

IX. Cestovné poistenie

1.  Súčasťou ponuky CK FAJN TOUR je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je taktiež  zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v zmluve o zájazde, presný rozsah krytia a podmienky sú uvedené v informáciách poisťovacej spoločnosti, ktoré objednávateľ dostane od CK FAJN TOUR.
2.  Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V  jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a CK  FAJN TOUR neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

 

X. Záverečné ustanovenia

1. Platnosť týchto všeobecných zmluvných podmienok je od 01.09.2019 pre všetky zájazdy a služby poskytovane CK FAJN TOUR.

2. Všetky údaje a  pokyny obsiahnuté v  katalógu a cenníku CK FAJNTOUR zodpovedajú informáciám známym k 01. 09. 2019 a CK FAJN TOUR si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

3. Objednávateľ potvrdzuje, že svojím  podpisom Zmluvy o zájazde udeľuje súhlas CK FAJN TOUR a ňou povereným osobám,  alebo obchodným partnerom na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v Zmluve o zájazde za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pri nakladaní s osobnými údajmi sa bude riadiť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zákonov.